دوست دارم حتی اگه ازم دور باشی....

ایــــــن روزها 
هـــــــر نفـــس ،
درد اســـت که میکشـــم !!!
ای کــاش یا بـــــــــــودی ،
یـــــا اصـــلا نبودی !!!
ایـــــن که هســـــــتی
و کنــــارم نیســــــــتی ...
دیـــــــــوانــــه ام میکنــــــــــد 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید