ایمیل اشتباهی...

 

 

روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل، متوجه میشود که هتل بهکامپیوتر و بالاخره به اینترنت مجهز است.

تصمیم میگیرد به همسرش ایمیل بزند.

نامه را مینویسد اما در تایپ آدرس دچار اشتباه میشود و بدون اینکه متوجه شود نامه رامیفرستد.

در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی، زنی که تازه از مراسم خاکسپاریهمسرش به خانه باز گشته بود با این فکر

که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان داشته باشه به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل هایخود را چک کند.

اما پس از خواندن اولین نامه غش میکند و بر زمین می افتد.

پسر او با هول و هراس به سمت اتاق مادرش میرود و مادرش را نقش بر زمین می بیند ودر همان حال چشمش به صفحه

مانیتور

/ 0 نظر / 3 بازدید