این دله...

 

این اسمش دله..........

اگه قرار بود بفهمه که فاصله یعنی چی........

اگه قرار بود بفهمه که نمیشه...........

اسمش دل نمیشد که .........اسمش میشد مغز.........

این دله...................نمیفهمه

قلبدوووووووووووووووووووووست دارمقلب

/ 1 نظر / 3 بازدید