دنیای منی سودابه جان ...


یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک


چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…

که بــه دنیــــا بگـــــــم ........ خــــداحـــــافـــــــظ …

دنیــای مــن کســــی ست…

که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…

یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »

/ 0 نظر / 16 بازدید