مهربانم ای خوب...

 

قلبیاد قلبت باشد یک نفر هست که اینجاقلب

قلببین آدمهایی که همه سرد و غریبند با توقلب

قلبتک و تنها، به تو می اندیشدقلب

قلبو کمیقلب

قلبدلش از دوری تو دلگیر استقلب

قلبمهربانم ای خوبقلب

قلبیاد قلبت باشد، یک نفر هست که چشمشقلب

قلببه رهت دوخته ، بر درماندهقلب

قلبو شب و روز دعایش این استقلب

قلبزیر این سقف بلند، هر کجا هستی، به سلامت باشیقلب

قلبو دلت همواره، محو شادی و تبسم باشدقلب

قلبمهربانم ای خوبقلب

یاد قلبت باشد، یک نفر هست که دنیایش راقلب

همه هستی و رویایش راقلب

قلببه شکوفایی احساس تو پیوند زدهقلب

قلبو دلش می خواهد لحظه ها را با تو به خدا بسپاردقلب

قلبمهربانم ای خوبقلب

قلبیک نفر هست که با توقلب

قلبتک و تنها با توقلب

قلبپر اندیشه و شعر است و شعورقلب

قلبپراحساس و خیال است و سرورقلب

مهربانم این بار یاد قلبت باشدقلب

قلبیک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزدیک استقلب

قلبو به یادت هر صبح گونه سبز اقاقی ها راقلب

قلباز ته قلب و دلش می بوسدقلب

قلبو دعا می کند این بار که توقلب

قلببا دلی سبز و پر از آرامش، راهی خانه خورشید شویقلب

قلبو پر از عاطفه و عشق و امیدقلب

قلببه شب معجزه و آبی فردا برسی….قلب

 

/ 0 نظر / 3 بازدید