دلتنگتم عزیزم...

 


آدمـاے دلتــــــــــنگ
وقتی خیلی بہِشون خوش میگذره و میخندند
یہِو سرشونو برمیگردونند اونورے
یڪم ثابت میشن
یواش یواش چشاشــــــون پر از اشـــــــک میشہِ

ناراحتدلم کوچولوموچولو شده واست ناراحت

/ 0 نظر / 3 بازدید