میدونی چقدر دوست دارم ...

دوستت دارم میچکاند اشک شوق را از درون چشمان سیمی بی احساس

عکس های خلاقانه سیاه سفید

 

 

 

 

دوستت دارم حلقه ی اتصال دلهاست در کویر بی نقش خیال سرد

 

عکس های خلاقانه سیاه سفید

 

 

 

دوستت دارم طراوت می دوزد بر پیراهن تنهایی

 

 

عکس های خلاقانه سیاه سفید

 

 

 

دوستت دارم ناقوس پر طنین ماندن است در معبد چشم انتظاری

 

 

 

 

دوستت دارم اوج ذوب شدن است در نهاد قلب سرد

 

 

 

 

دوستت دارم داغ ترین درجه ی سوزاندن است

 

 

 

 

 

قلب فهمیدی چقدر دوستت دارم ؟؟؟؟ قلب

 

/ 1 نظر / 5 بازدید