دنیامی محمدم

 

عشـــقـــتـــ
 
باید تو بغلت باشه
 
محکم تو سینه خودت فشارش بدی تا نفسش بند بیاد
 
جیغ بکشه دور خودت بچرخی و بچرخونیش
 
این قدر بچـرخی ...
 
این قدر بچرخونی...
 
بچرخی ...
 
بچرخونی ...
 
بچرخی ...
 
بچرخونی ...
 
تا سر هر دوتانو گیج بره
 
پهن شید رو زمین بعد
 
چشماتونو ببندید
 
دنیا دور سرتون بچرخه ...
 
بچرخه ... بچرخه ...
 
بعد خوشحال باشی که چقدر زورت زیاده
 
که تونستین دنیا به این بزرگی رو بچرخونین
 
دو نــفـریــ
 

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
فدایی خود خودت ...

ممنونم عشق ریزه ریره من ... دنیا دنیا دوست دارم نفسی محمد

f...s

هیـــ ــچ وقـــتـــــ با کـωـــ ــے کـِهــ دوωــتـــِـش دآر ے طـُـ ــولانـــے مــُـدّتـــــ قـَهــــرלּـَــکن چـ ــون بــے تـــُو زלּــدگـــے کردنـ رو یـــ ــاد مـےگیره ! !