.............................

 
 
  
 
گاه دلتنگ مے شوم
 

دلتنگتر از ہِمہِ دلتنگے ہِا

گوشه اے مے نشینم

و مے شمارم

صداے شڪستن ہِا را

نمے دانم من ڪدام امید را نا امید ڪرده ام

و ڪدام خواہِش را نشنیدم

و بہِ ڪدام دلتنگے خندیدم

ڪہِ این چنین دلتنگم

دلتنگم...گریه
/ 0 نظر / 3 بازدید